Rakentamisen muovit kiertoon – askel askeleelta kohti resurssitehokkaampia malleja!

Muovien kierrätys on edellytys materiaalien kestävälle uudelleenkäytölle ja samalla neitseellisen, öljypohjaisen raaka-aineen käytön vähentämiselle ja hiilipäästöjen pienentämiselle. Resurssitehokkuuden näkökulmasta muovien kierrättäminen on useimmiten niiden polttoa kannattavampi vaihtoehto. Vaikka esimerkiksi kuluttajamuovipakkausten keräys toimii Suomessa jo varsin hyvin, on rakentamisen alalla muovien keräys ja kierrätys silti tänä päivänä vielä verrattain vähäistä. Mistä se johtuu? Kokosimme tälle sivulle katsauksen rakentamisen muovien keräykseen ja kierrättämiseen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista.

Muovi on käytännöllinen, kevyt, kestävä ja kehittynyt materiaali, jolla on hyvin perusteltu paikkansa modernin rakentamisen lukemattomissa eri käyttökohteissa. Suoraan rakentamiseen käytetään noin 20 prosenttia kaikesta muovista, minkä lisäksi muovia käytetään yleisesti rakennustuotteiden pakkauksissa ja työmaiden sääsuojauksissa. Muovit mahdollistavat rakentamisessa esimerkiksi kiinteistöjen energiatehokkuuteen liittyen kestäviä ratkaisuja.

Muovien käytön välttämisestä puhutaan tällä hetkellä kuitenkin paljon. Sitä perustellaan ennen kaikkea kestävään kehityksen edistämiseen liittyvillä näkökannoilla, kuten rakentamisen hiilipäästöjen pienentämisellä. Erityisesti rakentamisen alan asiantuntijoiden kanta muovien välttämisen ja kierrättämisen kysymykseen on kuitenkin selvä: muovien välttämisen sijaan on keskityttävä kierrättämisen kehittämiseen kokonaisvaltaisesti sekä toiminnan eri osapuolia vahvasti osallistavasti. Näin voidaan saavuttaa pidempi elinkaari muovimateriaalille sekä lisätä muovinkäytön vastuullisuutta ja rakentamisen resurssitehokkuutta, jossa energiaa, vettä, raaka-aineita, materiaaleja ja maa-alueita käytetään kestävällä tavalla ja vähennetään niiden käytöstä aiheutuvia ympäristövaikutuksia. Muovi on rakentamisessa resurssitehokas vaihtoehto.

Kierrätystä kehittämällä voidaan saavuttaa pidempi elinkaari muovimateriaalille ja lisätä samalla koko rakentamisen resurssitehokkuutta.

Tunnistaminen luo pohjan lajittelulle

Rakentamisessa käytetään lukuisia erilaisia muoveja. Jotta muoveja voidaan kerätä tehokkaasti talteen ja käyttää uudelleen, on muovit tunnistettava ja niille on järjestettävä erilliskeräys jo työmaalla. Vaihtoehtoisesti lajittelu voidaan tehdä laitosmaisesti. Helpoimmin tunnistettavia muoveja ovat pehmeät ja joustavat PE-LD-muovit, joita käytetään yleisesti esimerkiksi tuotepakkauksissa ja suojakalvoissa. Monien muiden muovien, kuten PVC:n, tunnistaminen on kuitenkin haastavaa ja työlästä – joskus jopa mahdotonta. 

Merkittävin muovien tunnistamista vaikeuttava tekijä on tuotteiden ja materiaalien puutteelliset merkinnät tai niiden puuttuminen kokonaan. Monesti työmaalla käytetyt tai rakennuksesta elinkaarensa päätteeksi poistetut muovit ovat lisäksi likaisia ja niiden muovilajit moninaisia, ja siksi niiden kierrättäminen on työlästä ja haastavaa. Työmaakäytäntöjä kehittämällä on mahdollista vaikuttaa mm. kerättävän muovin likaisuuteen.  

Oman mutkansa muovien tunnistamiseen ja kierrättämisen tuovat erilaisia muovilajeja yhdistävät monikalvoratkaisut. Niitä ei voida tällä hetkellä mekaanisesti erotella ja jalostaa yhtenäiseksi uusiomateriaaliksi valmistavan teollisuuden käyttöön. Samaan kierrätyskelvottomaan kategoriaan lukeutuvat myös erikoismuovit, joiden kemialliset ominaisuudet estävät niiden kierrättämisen nykymuotoisissa prosesseissa.

Tunnistaminen luo pohjan lajittelulle

Lisää tietoa, mittareita ja koulutusta

Eräs keskeisimmistä rakentamisen muovien kierrätyksen heikkoon nykytilaan vaikuttavista tekijöistä on tiedon ja osaamisen puute. Ja vaikka kierrätysmyönteisten asenteiden voidaankin sanoa olleen viime vuosina vähintäänkin positiivisessa nousussa, käytännössä kaikkien toimintaan liittyvien eri osapuolten keskuudessa, ei kierrätyksen edistämiselle ole myöskään olemassa selkeitä tutkimustietoon pohjautuvia lähtökohtia. Yksinkertaistaen: kun ei tiedetä mistä lähdetään, puuttuu kehitystyöltä pohja.  

Jotta tilannetta voidaan parantaa, tarvitaan muovien kierrättämiseen ja niiden uusiokäyttöön liittyvää yleistä ja tutkittua tietoa arvoketjun kaikkiin vaiheisiin. Lisäksi tarvitaan mittaristoja, joihin perustuen toimintaa voitaisiin seurata, kehittää ja valvoa. Myös jätteiden sähköiset siirtoasiakirjat ovat asia, jolla olisi kokonaisuudessa perusteltu paikkansa. 

Kannustavaa on se, että erilaisia muovien kestävään käyttöön tähtääviä koulutushankkeita on vireillä ja osa niistä on jo käynnistetty. Hyvä esimerkki viime aikojen positiivisesta kehityksestä on Rakentamisen muovit green deal -sopimukseen liittyvä koulutuskokonaisuus, joka on suunnattu koko rakentamisen toimialalle ja muovien toimitusketjulle.

Muovien kierrättämiseen ja niiden uusiokäyttöön liittyvää yleistä ja tutkittua tietoa tarvitaan lisää arvoketjun kaikkiin vaiheisiin.

Rakennukseen jäävät muovit oma kysymyksensä

Siinä missä työmaalla käytettävien muovien kierrättämisessä otetaan tällä hetkellä kehitysaskelia parempaan päin, on rakennukseen jäävien muovien korvaaminen ja kierrättäminen kokonaan oma haastava, kiisteltykin, kysymyksensä. Rakennukseen jäävien muovien kierrättäminen on ylipäätään ajankohtaista vasta tilanteessa, jossa rakennusta saneerataan tai koko rakennus tulee käyttöikänsä päähän ja purettavaksi. Muovista valmistettujen rakennustuotteiden käyttöikä on lähes aina kymmeniä vuosia. Tänään rakennukseen asettavia tuotteita tullaan tuskin kierrättämään elinkaarensa päätyttyä niillä menetelmillä, jotka ovat keinovalikoimassa tällä hetkellä. Esimerkiksi kemiallinen kierrätys teollisessa mittakaavassa ottaa vasta ensiaskeleitaan. 

Rakentamisen aikaisiin muoveihin verrattuna rakennuksesta mahdollisesti poistettavien muovien kierrättäminen on monimutkaisempaa ja se vaatii huomattavasti enemmän resursseja jo niiden erotteluun liittyen. Muovit kun ovat monissa tapauksissa vain yksi osa rakennuksen jotain muuta osaa: tarkkaan säädellyt muovit toimivat esimerkiksi pinnoitteina ja ne varmistavat monesti myös muista materiaaleista valmistettujen rakennusosien laadun ja teknisen toimivuuden.  

Muovien kierrättäminen on tärkeä osa kestävän rakentamisen kokonaisuutta, mutta kierrättämisen ei silti voida ajatella olevan itseisarvo, jota ajetaan eteenpäin esimerkiksi rakennusten energiatehokkuuden tai laajemmin resurssitehokkuuden kustannuksella. Muovien kierrättämistä ja muovien mahdollista korvaamista muilla materiaaleilla tulee aina tarkastella yhtälönä, jossa huomioidaan eri materiaalien hiilijalanjälki ja niiden muut ympäristövaikutukset koko tuotteen elinkaaren ajalla.

 

Keskeisiä kysymyksiä rakentamisen muovien kierrätyksen ja resurssitehokkuuden edistämisessä

Tiedon ja osaamisen lisääminen

Tiedon ja osaamisen lisääminen kaikille rakentamisen parissa toimiville

Muovien tunnistamisen helpottaminen

Muovien tunnistamisen helpottaminen

Erilliskeräyksen järjestäminen työmaalle ja monikeräysratkaisujen kehittäminen

Erilliskeräyksen järjestäminen työmaalle ja monikeräysratkaisujen kehittäminen

Jätteiden siirtoasiakirjojen digitalisointi ja kierrätystä koskevien mittaristojen määrittely

Jätteiden siirtoasiakirjojen digitalisointi ja kierrätystä koskevien mittaristojen määrittely

Uusiomuovimateriaalin arvostuksen lisääminen ja sen sertifiointi

Uusiomuovimateriaalin arvostuksen lisääminen ja sen sertifiointi

Uusiomuovimateriaalin taloudellisen kilpailukyvyn varmistaminen (vrt. neitseellinen raaka-aine)

Uusiomuovimateriaalin taloudellisen kilpailukyvyn varmistaminen (vrt. neitseellinen raaka-aine)

Uusiomuovimateriaalin käyttökohteiden lisääminen ja muovituotteita koskevien standardien uudelleenmäärittely

Uusiomuovimateriaalin käyttökohteiden lisääminen ja muovituotteita koskevien standardien uudelleenmäärittely

Toimitusketjujen optimointi pakkausmateriaalien vähentämiseksi

Toimitusketjujen optimointi pakkausmateriaalien vähentämiseksi

Kemiallisen kierrättämisen kehittäminen monimuovijakeiden kierrättämiseksi

Kemiallisen kierrättämisen kehittäminen monimuovijakeiden kierrättämiseksi

Rakennukseen jäävien muovien hiilijalanjäljen tarkastelu suhteessa korvaaviin materiaaleihin

Rakennukseen jäävien muovien hiilijalanjäljen tarkastelu suhteessa korvaaviin materiaaleihin

Tuotteiden ja pakkausten suunnittelun kehittäminen kierrätysnäkökulmaa korostaen

Tuotteiden ja pakkausten suunnittelun kehittäminen kierrätysnäkökulmaa korostaen

Muovitrakentamisessa